• Vulkollan®

    Vulkollan®

Vulkollan® 35 Shore

Article number Product description width mm length mm Thickness mm Hardness in Shore adhesive Foil
03186 Vulkollan® 500x250x14mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 14.0014.00 3535 without adhesiv foil
03207 Vulkollan® 500x250x7mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 7.007.00 3535 without adhesiv foil
03210 Vulkollan® 500x250x10mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 10.0010.00 3535 without adhesiv foil
03213 Vulkollan® 500x250x13mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 13.0013.00 3535 without adhesiv foil
03215 Vulkollan® 500x250x15mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 15.0015.00 3535 without adhesiv foil
03217 Vulkollan® 500x250x17mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 17.0017.00 3535 without adhesiv foil
03212 Vulkollan® 500x250x12mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 12.0012.00 3535 without adhesiv foil
08887 Vulkollan® 500x250x11mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 11.0011.00 4545 without adhesiv foil
03221 Vulkollan® 500x250x18mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 18.0018.00 3535 without adhesiv foil
03208 Vulkollan® 500x250x8mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 8.008.00 3535 without adhesiv foil
08886 Vulkollan® 500x250x9mm, 35 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 9.009.00 3535 without adhesiv foil

Vulkollan® 40 Shore

Article number Product description width mm length mm Thickness mm Hardness in Shore adhesive Foil
03130 Vulkollan® 500x250x10mm, 40 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 10.0010.00 4040 without adhesiv foil
03169 Vulkollan® 500x250x11mm, 40 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 11.0011.00 4040 without adhesiv foil
03279 Vulkollan® 500x250x12mm, 40 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 12.0012.00 4040 without adhesiv foil
03282 Vulkollan® 500x250x15mm, 40 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 15.0015.00 4040 without adhesiv foil
03284 Vulkollan® 500x250x17mm, 40 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 17.0017.00 4040 without adhesiv foil
03285 Vulkollan® 500x250x18mm, 40 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 18.0018.00 4040 without adhesiv foil
03280 Vulkollan® 500x250x13mm, 40 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 13.0013.00 4040 without adhesiv foil
03281 Vulkollan® 500x250x14mm, 40 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 14.0014.00 4040 without adhesiv foil
03283 Vulkollan® 500x250x16mm, 40 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 16.0016.00 4040 without adhesiv foil

Vulkollan® 45 Shore

Article number Product description width mm length mm Thickness mm Hardness in Shore adhesive Foil
02997 Vulkollan® 500x250x12mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 12.0012.00 4545 without adhesiv foil
03002 Vulkollan® 500x250x2mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 2.002.00 4545 without adhesiv foil
03003 Vulkollan® 500x250x3mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 3.003.00 4545 without adhesiv foil
03004 Vulkollan® 500x250x4mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 4.004.00 4545 without adhesiv foil
03005 Vulkollan® 500x250x5mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 5.005.00 4545 without adhesiv foil
03006 Vulkollan® 500x250x6mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 6.006.00 4545 without adhesiv foil
03007 Vulkollan® 500x250x7mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 7.007.00 4545 without adhesiv foil
03008 Vulkollan® 500x250x8mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 8.008.00 4545 without adhesiv foil
03009 Vulkollan® 500x250x9mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 9.009.00 4545 without adhesiv foil
03010 Vulkollan® 500x250x10mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 10.0010.00 4545 without adhesiv foil
03011 Vulkollan® 500x250x15mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 15.0015.00 4545 without adhesiv foil
03015 Vulkollan® 500x250x14mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 14.0014.00 4545 without adhesiv foil
03016 Vulkollan® 500x250x13mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 13.0013.00 4545 without adhesiv foil
03017 Vulkollan® 500x250x17mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 17.0017.00 4545 without adhesiv foil
03028 Vulkollan® 500x500x7mm, 45 shore Vulkollan® 500.00500.00 500.00500.00 7.007.00 4545 without adhesiv foil
03041 Vulkollan® 500x250x11mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 11.0011.00 4545 without adhesiv foil
03223 Vulkollan® 500x250x16mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 16.0016.00 4545 without adhesiv foil
03250 Vulkollan® 500x500x10mm, 45 shore Vulkollan® 500.00500.00 500.00500.00 10.0010.00 4545 without adhesiv foil
03224 Vulkollan® 500x250x18mm, 45 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 18.0018.00 4545 without adhesiv foil

Vulkollan® 55 Shore

Article number Product description width mm length mm Thickness mm Hardness in Shore adhesive Foil
03014 Vulkollan® 500x250x7mm, 55 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 7.007.00 5555 without adhesiv foil
03029 Vulkollan® 500x250x17mm, 55 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 17.0017.00 5555 without adhesiv foil
03265 Vulkollan® 500x250x15mm, 55 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 15.0015.00 5555 without adhesiv foil
03260 Vulkollan® 500x250x10mm, 55 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 10.0010.00 5555 without adhesiv foil
03231 Vulkollan® 500x250x16mm, 55 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 16.0016.00 5555 without adhesiv foil
03211 Vulkollan® 500x250x9mm, 55 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 9.009.00 5555 without adhesiv foil
03227 Vulkollan® 500x250x4mm, 55 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 4.004.00 5555 without adhesiv foil
03229 Vulkollan® 500x250x6mm, 55 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 6.006.00 5555 without adhesiv foil
03228 Vulkollan® 500x250x5mm, 55 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 5.005.00 5555 without adhesiv foil
03230 Vulkollan® 500x250x8mm, 55 shore Vulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 8.008.00 5555 without adhesiv foil

Vulkollan® plates with adhesive foil

Article number Product description width mm length mm Thickness mm Hardness in Shore adhesive Foil
03006F Vulkollan® 500x250x6mm, 45 shore, with self-adhesive foilVulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 6.006.00 4545 with adhesiv foil
03007F Vulkollan® 500x250x7mm, 45 shore, with self-adhesive foilVulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 7.007.00 4040 with adhesiv foil
03010F Vulkollan® 500x250x10mm, 45 shore, with self-adhesive foilVulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 10.0010.00 4545 with adhesiv foil
03014F Vulkollan® 500x250x7mm, 55 shore, with self-adhesive foilVulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 7.007.00 5555 with adhesiv foil
03210F Vulkollan® 500x250x10mm, 35 shore, with self-adhesive foilVulkollan® 250.00250.00 500.00500.00 10.0010.00 3535 with adhesiv foil
09775F Vulkollan® profile 530x10x12mm, 35 shore rounded, with adhesiveVulkollan® profile 12.0012.00 500.00500.00 10.0010.00 3535 with adhesiv foil

Vulkollan® stripes

Article number Product description width mm length mm Thickness mm Hardness in Shore adhesive Foil
09775M Cell vulkollan® stripes 500x10x12mm, 35 shore, yellow, 1/4-profile steppedCell vulkollan® stripes 12.0012.00 500.00500.00 10.0010.00 3535 without adhesiv foil
03210C-20 Vulcollanrubber 10x20x500mm 35 Shore, in stripes Vulcollanrubber 10x20x500mm 20.0020.00 500.00500.00 10.0010.00 3535 without adhesiv foil
03007C-02 Vulcollanrubber 7x2x500mm in stripes, 45 Shore, yellow Vulcollanrubber 7x2x500mm 2.002.00 500.00500.00 7.007.00 4545 without adhesiv foil
03007C-03 Vulcollanrubber 7x3x500mm in stripes, 45 Shore, yellow Vulcollanrubber 7x3x500mm 3.003.00 500.00500.00 7.007.00 4545 without adhesiv foil
03007C-80 Vulcollanrubber 7x80x360mm in stripes, 45 Shore, yellow Vulcollanrubber 7x80x360mm 80.0080.00 360.00360.00 7.007.00 4545 without adhesiv foil
03028C-80 Vulcollanrubber 7x80x360mm in stripes, 45 Shore, yellow Vulcollanrubber 7x80x360mm 80.0080.00 360.00360.00 7.007.00 4545 without adhesiv foil
03014C-015 Vulkollan® in stripes 500x7x1.5mm, 55 shore Vulkollan® in stripes 1.501.50 500.00500.00 7.007.00 5555 without adhesiv foil
03014C-02 Vulkollan® in stripes 500x7x2mm, 55 shore Vulkollan® in stripes 2.002.00 500.00500.00 7.007.00 5555 without adhesiv foil
03014C-025 Vulkollan® in stripes 500x7x2.5mm, 55 shore Vulkollan® in stripes 2.502.50 500.00500.00 7.007.00 5555 without adhesiv foil
03014C-03 Vulkollan® in stripes 500x7x3mm, 55 shore Vulkollan® in stripes 3.003.00 500.00500.00 7.007.00 5555 without adhesiv foil
03014C-07 Vulkollan® in stripes 500x7x7mm, 55 shore Vulkollan® in stripes 7.007.00 500.00500.00 7.007.00 5555 without adhesiv foil
03430 vulkollan® profile 500(480)x7x7mm, 55 shore, yellow, T-Profilevulkollan® profile 7.007.00 480.00480.00 7.007.00 5555 without adhesiv foil
03450 vulkollan® profile 480x10x10mm, 40 shore, yellow, CD-Profilevulkollan® profile 10.0010.00 480.00480.00 10.0010.00 4040 without adhesiv foil
10960 Vulkollan® profile 500x12x10mm, 35 shore, roundedVulkollan® profile 12.0012.00 500.00500.00 10.0010.00 3535
10961 Vulkollan® profile 500x13x13mm, 35 shore, roundedVulkollan® profile 13.0013.00 500.00500.00 13.0013.00 3535
10962 Vulkollan® profile 530x14x14mm, 35 shore, roundedVulkollan® profile 14.0014.00 500.00500.00 14.0014.00 3535
10963 Vulkollan® profile 500x12x10mm, 45 shore, roundedVulkollan® profile 12.0012.00 500.00500.00 10.0010.00 4545
10964 Vulkollan® profile 500x13x13mm, 45 shore, roundedVulkollan® profile 13.0013.00 500.00500.00 13.0013.00 4545
10965 Vulkollan® profile 500x14x14mm, 45 shore, roundedVulkollan® profile 14.0014.00 500.00500.00 14.0014.00 4545
10966 Vulkollan® profile 500x12x10mm, 55 shore, roundedVulkollan® profile 12.0012.00 500.00500.00 10.0010.00 5555
10967 Vulkollan® profile 500x13x13mm, 55 shore, roundedVulkollan® profile 13.0013.00 500.00500.00 13.0013.00 5555
10968 Vulkollan® profile 530x14x14mm, 55 shore, roundedVulkollan® profile 14.0014.00 530.00530.00 14.0014.00 5555

Vulkollan® stripes with adhesive foil

Article number Product description width mm length mm Thickness mm Hardness in Shore adhesive Foil
03006CF-06 Vulcollanrubber 6x6x500mm in stripes, with adhesive foil 45 Shore, yellow Vulcollanrubber 6x6x500mm 6.006.00 500.00500.00 6.006.00 4545 with adhesiv foil
03006CF-07 Vulcollanrubber 6x7x500mm in stripes, with adhesive foil 45 Shore, yellow Vulcollanrubber 6x7x500mm 7.007.00 500.00500.00 6.006.00 4545 with adhesiv foil
02999CF-20 Vulcollanrubber 7,5x20x500mm in stripes, with adhesive foil 45 Shore, yellow Vulcollanrubber 7,5x20x500mm 20.0020.00 500.00500.00 7.507.50 4545 with adhesiv foil
03014CF-03 Vulcollanrubber 7x3x500mm in stripes, with adhesive foil 55 Shore, yellow Vulcollanrubber 7x3x500mm 3.003.00 500.00500.00 7.007.00 5555 with adhesiv foil
03014CF-05 Vulcollanrubber 7x5x500mm in stripes, with adhesive foil 55 Shore, yellow Vulcollanrubber 7x5x500mm 5.005.00 500.00500.00 7.007.00 5555 with adhesiv foil
03008CF-045 Vulcollanrubber 8,0x4,5x500mm in stripes, with adhesive foil 45 Shore, yellow Vulcollanrubber 8,0x4,5x500mm 4.504.50 500.00500.00 8.008.00 4545 with adhesiv foil
03008CF-055 Vulcollanrubber 8,0x5,5x500mm in stripes, with adhesive foil 45 Shore, yellow Vulcollanrubber 8,0x5,5x500mm 5.505.50 500.00500.00 8.008.00 4545 with adhesiv foil
03007CF-06 Vulkollan® in stripes 500x7x6mm, 40 shore, with self-adhesive foilVulkollan® in stripes 6.006.00 500.00500.00 7.007.00 4040 with adhesiv foil
03007CF-07 Vulkollan® in stripes 500x7x7mm, 40 shore, with self-adhesive foilVulkollan® in stripes 7.007.00 500.00500.00 7.007.00 4040 with adhesiv foil
03014CF-07 Vulkollan® in stripes 500x7x7mm, 55 shore, with self-adhesive foilVulkollan® in stripes 7.007.00 500.00500.00 7.007.00 5555 with adhesiv foil